Majorna-Linné

Gå tillbaka

Föreningen Fixoteket Majorna

Fixoteket Majorna Fixoteket Majorna  •  2019-10-09  •  Förslag  • 

1.jpg
1.jpg

Kod för budgetförslag: 35

Bakgrund

Fixoteket Majorna startade och drevs genom projektet ”Kvartersnära minikretsloppsparker och återbrukscentraler”. 2019-09-30 avslutades själva projektet, men ingen part från projektet har möjlighet eller finansiering att fortsätta driva fixoteket Majorna vidare som ensam huvudman. Familjebostäder i Göteborg AB fortsätter att finansiera kostnaden för lokalen på slottsskogsgatan 1 under år 2020, d.v.s. hyra, el, vatten, värme och eventuella brådskande underhållskostnader. 

Under projekttiden har fixoteket Majorna fungerat som en uppskattad mötesplats med över 5 000 besök, där över 4 ton kläder och prylar har lämnats in till byteshörnan och av verkstäderna har syhörnan varit mest populär. Besökare har också kunnat lämna in sina trasiga prylar, grovavfall och farligt avfall i miniåtervinningscentralen. I lokalen finns samarbete med Solidariskt kylskåp och Gratisbutiken Majorna, som är välbesökta och mycket uppskattade funktioner i närområdet.

Nu startar lokala, engagerade person upp en förening av fixoteket, för att driva fixoteket vidare i föreningsform för att inte förlora en plats som är så uppskattad och främjar både ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet, både för stadsdelen i stort och för den enskilda människan. (Föreningen är under bildning, där föreningen väntar på ett eget organisationsnummer). Föreningen är politiskt och religiöst obunden och ska främja mänskliga rättigheter.

Flera personer anmält sig till att vara volontär för att möjliggöra att fixoteket Majorna fortsätter vara öppet. Vid föreningsdriften kommer volontärpoolen att fortsätta utvecklas, och användas för att ge de med önskan och möjlighet att fortsätta engagera sig genom att hålla öppet.

Föreningens verksamhet ska finansieras genom tex medlemsavgifter, studiecirklar, ansökta bidrag, projektbidrag, verksamhetsbidrag, sponsorskap, intäkter från evenemang och aktiviteter, försäljning, gåvor och liknande. Detta görs för att börja skapa intäkter för föreningen så att fixoteket Majorna kan fortsätta drivas på lång sikt. Under år 2020 behövs ytterligare resurser för att skapa en bra grund i föreningen, utveckla verksamheten, fortsätta söka volontärer, medlemmar och fler samarbeten för att nyttja lokalen och platsen mer effektivt - vilket är anledningen till att detta budgetförslag skickas in.  

Ändamål och syfte under 2020

Tidigare har fixoteket Majorna fokuserat på delarna laga, låna, byt och bygg. Verksamhetens delar med lånepool, verkstäder och byteshörna behålls i sitt fungerande skick, men en vidareutveckling av mötesplatsen sker. För att främja den sociala, hälsomässiga och ekonomiska hållbarheten verkar föreningen för att bidra till allmännyttig samhällelig sysselsättning och långsiktigt hållbar verksamhet och därför i möjligaste mån söka ekonomiska möjligheter för att driva verksamhet med både avlönad deltidspersonal i kombination med volontär personal och ideellt arbete. Man behöver inte vara medlem i föreningen för att besöka och använda fixoteket. Fixoteket Majorna ska innehålla följande verksamhetsdelar eller områden: 

  • Mötesplats för återbruk och Do It Yourself (DIY) där besökare kan byta, bygga, laga, låna i en gör det själv-verkstad, byteshörna, lånepool. I verkstaden kan användare själva laga saker, kläder, möbler, cyklar och elektronik. I byteshörnan kan man byta saker och kläder, ge och få, så att hela och rena saker kan återbrukas. I lånepoolen kan användare låna hem verktyg istället för att köpa nya.
  • Miniåtervinningscentral för avfall
  • Lärandeaktiviteter som studiecirklar, workshops, seminarier.
  • Kulturevenemang
  • Samarbeten & aktiviteter i lokalen med aktörer som tex andra föreningar, grupper, företag, privatpersoner.
  • Mycket enkelt café & viss försäljning av hållbarhetsprodukter, exempelvis möbler re-designade på fixoteket 
  • Medlemsträffar
  • Volontärpool

Förutom att hålla fixotekets nuvarande delar öppna för allmänheten, genom volontärer och anställd personal, kommer resurser att användas för att vidareutveckla mötesplatsen där folkhälsa, trygghet, tillit, jämlikhet och integration ska få mycket utrymme. Exempel på event och aktiviteter kan vara stickcafé med äldre, yoga för din inre hälsa, odla din egen mat, byt sticklingar, lär dig laga mat av svinnet, föreläsningar om drogförebyggande arbete eller psykisk ohälsa, mm. Det kan också vara mer kulturrelaterade event som musikkväll med jam riktat mot ungdomar. Vidare tas önskemål emot om event och aktiviteter från besökare och boende i området, för att fånga in det behov som finns. Medlemmarna i föreningen är en viktig inspiration för nya aktiviteter på platsen, men det är lika viktigt att boende i Majorna känner ägandeskap, gemenskap, igenkänning och kan vara medskapande i den nya inriktningen för verksamheten. Nya samarbeten med andra organisationer och föreningar eftersöks där de kan nyttja lokalen, ha en plats att vara på och hålla event för allmänheten. Öppettider, nya samarbeten och event/aktiviteter är beroende av hur mycket bidrag och intäkter föreningen erhåller. 

Se bilaga budget 2020 för en estimering av förväntade kostnader och intänkter. 

Plats: Slottsskogsgatan 1

Föreslås på uppdrag av: Föreningen Fixoteket Majorna

Dokument (1)


Du behöver Logga in eller Registrera dig för att kunna kommentera.
Har inga definierade milstolpar