Majorna-Linné

Budgetförslag för: Förslag

Det här området har en budget på 450 000 kr

Integrera och utveckla språket

2019-09-26  •  Karin Torell  •  Förslag

Förslaget syftar till att integrera personer med utländsk bakgrund i samhället genom att utveckla det svenska språket.

Målgrupp: Vuxna, 19 år och uppåt med utländsk bakgrund som vill träna på svenska språket. Fokus på kvinnor.

Detta skulle kunna göras på två sätt, antingen genom skrift i form av skrivarcirkel eller genom att prata och berätta om händelser ut sina liv. Någon av aktiviteterna skulle lämpligtvis kunna genomföras en gång per månad.

Skrivarcirkel

Max 5 deltagare i varje skrivarcirkel förutom cirkelledaren (volontär).

Berätta om ditt liv

Den här aktiviteten föreslås inte ske i grupp, utan mellan två personer åt gången – en deltagare och en som leder samtalet (volontär).

Föreslår att en sådan här aktivitet utförs av volontärer och kan själv tänka sig att bidra som volontär i det här sammanhanget.

Lämplig lokal för aktiviteterna är en neutral plats närmare Linnéhållet.

Budget för förslaget: Behöver täcka kostnader för material (papper, pennor, eventuellt böcker, eventuellt fika).

2 000 kr

”Tryggt och snyggt" med (b)id stigberget”

2019-10-06  •  (B)id Stigberget  •  Förslag

Beskrivning:

”Snyggt och tryggt” betyder att vi konkret vill visa på hur det känns att leva i en stadsmiljö som inte är skräpig. Vi vill visa på att det ger ett tryggare livsrum. Därför vill vi uppmana och engagera boende i området att städa och röja helt enkelt.

När platser och stadsmiljöer inte tas om hand känner sig många otrygga och uppgivna. En ond spiral startas där både skräpet, uppgivenheten och osäkerheten ackumuleras. Det vill vi stävja genom ett uppröjnings-, städ- och samtalsprojekt som skulle kunna startas i och med en Medborgarpeng.

Regelbundet i samarbete med föreningens medlemmar (se kartbild), näringsliv, civilsamhälle och övriga verksamma i området planerar vi att städa under 4 månader, från mars/ april till juni/ juli 2020, 3 gånger i månaden, ca 3 timmar per gång. Vi vill samtidigt informera och sprida kunskap om vad rena stadsmiljöer betyder för trivseln och tryggheten. Det görs genom samtal, engagemang och utdelning av informationsblad.

Exempel på ”stor” städdag- 4 gånger (1 ggr. vart 3e vecka):

Start kl. 12 med lunchmacka dricka och kaffe (gratis) på någon central plats i området. Säckar, handskar och eventuella redskap delas ut till deltagarna. Ca kl 13 börjar städningen, beroende på antal personer fördelar vi oss i området och börjar städningen. Informationsblad delas samtidigt ut som talar om vad vi gör och varför. Avslut och återsamling kl. 15. Rapport skrivs om antal medverkande och var/ hur mycket skräp som har plockats mm. Löpande dokumenteras hur det ser ut innan städningen och efter.

Exempel på ”liten” städdag - 12 gånger:

4 avlönade personer samlas och städar området samtidigt som man delar ut informationsblad.

Det är viktigt med samtal och ”samkväm” innan och under städningen. Det är i dem gemenskap, tillit, trygghet, reflektion och kunskap också sprids och delas. Viktigt också är att arbeta över generationsgränserna därför kommer vi aktivt att verka för att få spridning på deltagandet.

Vi vill visa på den positiva skillnad och känsla som kommer att av att det ”bara” är rent och omhändertaget. Vi vill starta en positiv ”platsresa”.

Budget - 2020 april till juli:

Ledning/ planering/ sammankallning/ samordning/ spridning/ rapportering;

12 ggr x 2,5 tim. = 30 tim. + 10 tim. (före/efter)= 40 timmar

40 tim. x 875 kr/tim. (inkl. moms) = 35 000 kr

4 pers. - städning

4 mån x 3 ggr/ mån = 12 ggr

4 pers. x 3 tim/ gång= 12 tim

12 ggr. x ca 12 tim./ gång = 144 persontimmar

144 tim. x 450 kr/tim. (inkl. moms)= 64 800 kr

(ev. fler städare = lägre timpeng)

Städmaterial (soppåsar, handskar, ev. våtservetter mm):

Soppåsar, ca 1300 kr + handskar ca 1000 kr + rengöringsmat. ca 1000 kr= 3300 kr

Reflexvästar med tryck + informationsblad;

ca 40 st. x 150 kr/st. (inkl. moms) = ca 6000 kr

ca 60 st. x 16 ggr x ca 8 kr/ st = ca 7680 kr

Design och produktion av infoblad;

ca 6 tim. x 875 kr/tim. (inkl. moms)= ca 5250 kr

Lunchfika- 4 ggr;

4 ggr. X 40 pers. x ca 50 kr = ca 8000 kr

Totalt ca: 130 030  kr

Ansökan avser 131 000 kr

131 000 kr

Musikkollo för ungdomar på sommarlovet

2019-10-09  •  Musikverksamheten Mammut  •  Förslag

Musikverksamheten Mammut är en del av Fritidsenheten i Majorna-Linné och riktar sig till barn och ungdomar 11-16 år. I Mammuts ordinarie verksamhet kan deltagarna få lära sig att spela instrument, spela i band eller lära sig att producera och spela in musik i en musikstudio bland annat. Det finns alltid musikledare på plats som stöttar och lär ut.      

Under sommaren är det extra viktigt att möjliggöra roliga, stimulerande och kostnadsfria aktiviteter för stadsdelens unga och därför önskar  Mammut medel för att  arrangera ett musikkollo under nästa år. Kollot kommer att vara gratis och öppet för anmälan för barn och ungdomar i målgruppen där inga förkunskaper krävs. Men hjälp av statliga medel har verksamheten kunnat genomföra musikkollon två år i rad och responsen från föräldrar och deltagare  har varit väldigt god och lyckad. 

 

Ett musikkollo för ca 20 deltagare kostar ca 40 000 kr att arrangera och ett beviljat stöd från medborgarbudgeten hade möjliggjort detta. Musikkollot skapar möten som annars inte hade inträffat och bidrar till ökad tillit och gemenskap för stadsdelens ungdomar.   

 

40 000 kr
Leksaksbod_vid_Gröna_Vallen.png

Leksaksbod på Gröna Vallen

2019-10-07  •  Leksaksbiblioteket  •  Förslag

SAMMANFATTNING AV FÖRSLAG

(För fullständig ansökan, se bilaga.)

Leksaksbiblioteket verkar för barns lek, gemenskap och hållbart föräldraskap. Vi vill öka sammanhållningen och erbjuda möjligheter för lek – utan att det ska tära på naturens resurser eller föräldrars plånböcker. Vi ser ett stort behov av att öka förutsättningar för barnfamiljers gemenskap.

Leksaksbiblioteket vill med denna ansökan skapa mer liv och gemenskap kring lekplatsen Gröna Vallen. Vi tror att en leksaksbod kan skapa detta genom att fungera som en samlad resurs som delas av många. När resurser delas blir tillit mellan användarna en viktig komponent och i mötena mellan föräldrar och barn med olika bakgrund skapas gemenskap.

För budgeten kommer en förrådsbyggnad på ca 10 m2 köpas in och placeras ut på Gröna Vallens lekplats. Leksaker och annan lekutrustning köps också in. Utrustning som håller hög kvalitet väljs för att det ska hålla länge. Exempel på inköp till boden är trehjulingar, sparkcyklar, styltor, bollar och sandleksaker. Exakt vad som ska köpas in till boden bestäms tillsammans med engagerade barn och föräldrar.

75 000 kr

Fotbollsmål på Karlsrofältet i Änggården

2019-09-02  •  Louise Haglund  •  Förslag

Hej,

Vi är flera boende i Änggården som ansöker om medel för att köpa in fotbollsmål och -nät till (den bortre delen av ) Karlsrofältet i Änggården. Det skulle skapa möjlighet till en aktiv och meningsfull fritid främst för de äldre barn i området som annars inte har några gemensamhetsytor att tillgå då lekplatserna i området främst är byggda med små barn i åtanke.

Karlsrofältet har en given plats i fotbollshistorien som den plats på vilken IFK spelade sin första match 1904. Om vi kan köpa in fotbollsmål finns det dessutom flera intresserade boende och medlemmar i Änggårdsföreningen som kan skapa förutsättningar för en organiserad fotbollsverksamhet. En sådan verksamhet skulle begränsas till den bortre delen av Karlsrofältet och därför inte heller skada den befintliga fruktträdgården. Den skulle samtidigt öka ungdomarnas hälsa samt skapa en meningsfull fritid som minskar risken för användande av droger och liknande.

Vi ber för detta ändamål om en summa av 50 000 kronor.

Louise Haglund,

Ordförande i Änggårdsföreningen

 

50 000 kr
MASTHUGGETS-BK_KLUBBMÄRKE.png

Fredagsaktivitet i Masthugget - barn, unga och vuxna skapar tillit och gemenskap

2019-09-30  •  Nicholas MBK  •  Förslag

Masthuggets BK är en kvartersklubb för alla som vill spela fotboll och uppleva god kamratskap. Masthuggets BK bidrar positivt i stadsdelen och vår vision är att föreningen ska vara närmsta vägen till glädje, delaktighet, respekt och mod.

Vi tror att föreningen kan bidra på fler sätt än bara att vara en fotbollsklubb. Med stöd från medborgarbudgeten vill vi skapa en aktivitet på fredagskvällar i området med fokus på att vara en mötesplats för barn, unga och vuxna, en tvärskapande katalysator som går över generationsgränser. Detta kan tex ske genom att vi bjuder in unga och vuxna till spontanfotboll på masthuggsplan, samtidigt går en promenadgrupp runt området. Det kan lika gärna vara pingisturnering i vår klubblokal samtidigt som en grupp joggar runt området.

Idag upplever många boende en otrygghet på kvällarna i stadsdelen, där bland annat området runt Masthuggskyrkan är ett utsatt område. Genom att skapa aktivitet och rörelse hoppas vi bidra till att vara en katalysator och att aktiviteter fortsätter även under andra tider. Masthuggets BK kan vara den samlande kraften och få in fler engagerade medborgare och utvecklas till mer än en fotbollsklubb. Här finns infrastrukturen för att härbärgera engagemang och idéer som bidrar till ökad sammanhållning och tillit, som vi tror leder till ökad gemenskap. Genom vårt nätverk når vi ut till ett stort antal familjer i stadsdelen, via dem kan vi också nå andra i området som inte har en direkt koppling till vår fotbollsklubb. Att få dem att komma ut kvällstid, att delta i aktiviteter då och då tror vi är avgörande för att skapa en tryggare stadsdel.

150 000 kr

Fler gemensamma fruktträd

2019-09-08  •  Lars G  •  Förslag

Mitt förslag är enkelt: Plantera fler gemensamma fruktträd i området.

Ett enkelt sätt att skapa gemenskap och tillhörighetskänsla för de boende i området som kan få möjlighet att plocka "egen" frukt, och ett steg för att konkret göra stadsdelen till de boendes trädgård. För den som inte vill plocka går det givetvis också bra att bara beundra träden när de blommar på våren.

Jag har inte angivit någon speciell plats eller antal, utan det lämnar jag med varm hand över till er. Ett tips skulle kunna vara att titta på Högsbo och Järnbrott där det finns ett stort antal gemensamma fruktträd bland bostäderna. Jag misstänker att dessa planterats i samband med att områdena anlagts, då en del av träden nu är ganska gamla och inte så väl skötta. Men de bidrar ändå mycket till känslan i områdena och det visar också att träden håller i generationer. I år är det dock tyvärr nästan ingen frukt, kanske pga frost i vår vid blommningen, så vad gäller det är det kanske inte så representativt just nu.

Föreläsningsserie med föräldracafé

2019-10-09  •  susanna  •  Förslag

En satsning på öppna föreläsningar i ämnen som intresserar många föräldrar, tex skärmbalans, sömn, fysisk aktivitet, matvanor, tonårshjärnan, drogfrågor, oroliga barn, känslohantering och konfliktlösning i familjer mm. Föreläsningarna kan ske på biblioteket eller annan känd lokal i stadsdelen, och helst även ge möjlighet till föräldracafe med fika och möjlighet att utbyta erfarenheter med andra föräldrar under ledning av socionomer som arbetar med föräldrastöd. 

50 000 kr
Folkkök3.jpg

Tillit och gemenskap med Folkkök, Folkodling samt sommaraktiviter för barn/unga

2019-10-04  •  Admin stadsdelsförvaltningen Majorna-Linné  •  Administratör  •  Förslag

Majornas samverkansförening söker medel för fortsatt verksamhetsutveckling av folkkök, folkodling, sommaraktiviteter för barn och unga samt majornadagen. Aktiviteterna berikar varandra. Se bilaga för tydligare beskrivning av verksamheten.

Majornas samverkansförening ansöker om 432 000 sek för fortsatt verksamhetsutveckling under 2020. 

432 000 kr

Trampolin

2019-10-01  •  Maggan  •  Förslag

Ge en del av pengarna till trampolin vid slottskogsvallen som förlorade så mycket i branden. Att hjälpas åt skapar gemenskap likväl som att idrotta tillsammans.

100 000 sek

100 000 kr