Majorna-Linné

Budgetförslag för: Förslag

Det här området har en budget på 450 000 kr

Meningsfull fritid på Plikta parklek

2019-10-09  •  Christina  •  Förslag

Plikta parklek en Göteborgsarena för hela staden och med 0-100 års perspektiv. En tillgänglig plats som har besökare från hela staden framför allt under lov.

Verksamheten strävar efter ett normmedvetet arbetssätt och aktiviteter planeras utifrån barn & ungas önskemål, engagemang och idéer.

 

Förslag till medborgarbudgeten.

Sport, påsk och höst (läs)lovsaktiviteter.

Rörelse och friskvårdsaktiviteter i största mån utomhus samt skapande verksamhet, för alla, men främst för Barn & Unga 6-16 år.

Öppethållande av Fritidbank för att möjliggöra lån av fritidsprylar, som främjar aktiv och meningsfull fritid.

Exempel på aktiviteter:

Tipspromenader, i olika nivåer beroende på förkunskap, ålder och funktion (omvärldsorientering)

Djurkurser, lära sig om omvårdnad av de olika djuren som finns i Slottsskogens djurpark.

Pokemonjakt, analogt

Spökvandringar, disco, pyssel, boktips

Skatebanor, curling, boule, basket

Summa/lov: 30 000 kr

Westpride

Workshops och information med HBTQ- tema i samverkan med organisationer och föreningar. För alla åldrar. Under Westpride 2020.

Westpride:      8 000 kr

 

 

38 000 kr

Fritidsgård vid Mariaplan

2019-09-10  •  lisvuk  •  Förslag

Utveckla fritidsverksamheten för barn och ungdomar runt Mariaplan!

I dagsläget finns ingen öppen daglig verksamhet för ungdomar i området. Tidigare fanns en fritidsgård i Kungsladugårdsskolan.

Att för 120 000 sek under perioden januari 2020 – maj 2020 bemanna Mariaträffen med en personal från fritid och en personal från Mariaträffen kl 15-19 en vardag i veckan för att bedriva verksamhet för alla 12 år och uppåt.

Det blir en komplettering av de båda befintliga verksamheterna idag och ska ses som en pilotsatsning för att undersöka om det kan vara något att satsa vidare på efter medborgarbudgeten. Intentionen är att skapa en mötesplats där besökarna uppmuntras att möta varandra över generationsgränser. De 120 000 kr innefattar bemanning, material och lokalkostnad.

120 000 kr

Meningsfull fritid Majkens Mötesplats

2019-10-09  •  Majkens mötesplats  •  Förslag

Majkens är en mötesplats som riktar sig till ungdomar i årskurs 5-9 boende i stadsdelen. Hos oss händer det massor av saker varje dag som bygger på ungdomars intressen. Alla aktiviteter på Majkens är kostnadsfria för våra besökare och syftar till att ge dem stimulans och personlig utveckling.

Under skolans olika lov har Majkens erbjudit olika aktiviteter som under en tid varit finansierade av statliga medel. Under dessa tillfällena har mötesplatsen kunnat satsa och erbjuda ett brett utbud av bl a workshops med skapande inriktning, dagläger i ex dans samt gjort olika utflykter i och utanför stadsdelen och staden. Mötesplatsen har även under loven erbjudit gratis mat till besökarna i form av frukost och lunch.

Våra lovaktiviteter skall bidra till att stimulera ungas deltagande under skolloven oavsett kön eller könsöverskridande identitet och uttryck, öka deras hälsa och välbefinnande, främja integration och minskad ojämlikhet samt skapa nya kontaktytor och gemenskap mellan ungdomar med olika sociala bakgrunder. För att även under 2020 kunna erbjuda stadsdelens ungdomar ett brett utbud av aktiviteter söker Majkens Mötesplats medel från medborgarbudgeten. Verksamheten önskar 50 000 kr

50 000 kr

Integrera och utveckla språket

2019-09-26  •  Karin Torell  •  Förslag

Förslaget syftar till att integrera personer med utländsk bakgrund i samhället genom att utveckla det svenska språket.

Målgrupp: Vuxna, 19 år och uppåt med utländsk bakgrund som vill träna på svenska språket. Fokus på kvinnor.

Detta skulle kunna göras på två sätt, antingen genom skrift i form av skrivarcirkel eller genom att prata och berätta om händelser ut sina liv. Någon av aktiviteterna skulle lämpligtvis kunna genomföras en gång per månad.

Skrivarcirkel

Max 5 deltagare i varje skrivarcirkel förutom cirkelledaren (volontär).

Berätta om ditt liv

Den här aktiviteten föreslås inte ske i grupp, utan mellan två personer åt gången – en deltagare och en som leder samtalet (volontär).

Föreslår att en sådan här aktivitet utförs av volontärer och kan själv tänka sig att bidra som volontär i det här sammanhanget.

Lämplig lokal för aktiviteterna är en neutral plats närmare Linnéhållet.

Budget för förslaget: Behöver täcka kostnader för material (papper, pennor, eventuellt böcker, eventuellt fika).

2 000 kr

Musikkollo för ungdomar på sommarlovet

2019-10-09  •  Musikverksamheten Mammut  •  Förslag

Musikverksamheten Mammut är en del av Fritidsenheten i Majorna-Linné och riktar sig till barn och ungdomar 11-16 år. I Mammuts ordinarie verksamhet kan deltagarna få lära sig att spela instrument, spela i band eller lära sig att producera och spela in musik i en musikstudio bland annat. Det finns alltid musikledare på plats som stöttar och lär ut.      

Under sommaren är det extra viktigt att möjliggöra roliga, stimulerande och kostnadsfria aktiviteter för stadsdelens unga och därför önskar  Mammut medel för att  arrangera ett musikkollo under nästa år. Kollot kommer att vara gratis och öppet för anmälan för barn och ungdomar i målgruppen där inga förkunskaper krävs. Men hjälp av statliga medel har verksamheten kunnat genomföra musikkollon två år i rad och responsen från föräldrar och deltagare  har varit väldigt god och lyckad. 

 

Ett musikkollo för ca 20 deltagare kostar ca 40 000 kr att arrangera och ett beviljat stöd från medborgarbudgeten hade möjliggjort detta. Musikkollot skapar möten som annars inte hade inträffat och bidrar till ökad tillit och gemenskap för stadsdelens ungdomar.   

 

40 000 kr

Föreläsningsserie med föräldracafé

2019-10-09  •  susanna  •  Förslag

En satsning på öppna föreläsningar i ämnen som intresserar många föräldrar, tex skärmbalans, sömn, fysisk aktivitet, matvanor, tonårshjärnan, drogfrågor, oroliga barn, känslohantering och konfliktlösning i familjer mm. Föreläsningarna kan ske på biblioteket eller annan känd lokal i stadsdelen, och helst även ge möjlighet till föräldracafe med fika och möjlighet att utbyta erfarenheter med andra föräldrar under ledning av socionomer som arbetar med föräldrastöd. 

50 000 kr

Öka engagemanget för trygghetsvandring i stadsdelen

2019-10-08  •  Admin stadsdelsförvaltningen Majorna-Linné  •  Administratör  •  Förslag

Enligt senaste årens undersökningar har det visat att ungdomars droganvändning i stadsdelen har ökat, något som många i stadsdelen oroar sig för. Många studier visar på att en vuxennärvaro leder till ökad tryggheten och samtidigt dämpar oroligheter bland ungdomarna. Trygghetsvandrarna Majorna/Linné är en ideell förening som arbetar utan några ekonomiska medel och fjolårets bidrag från medborgarbudgeten var ett mycket välkommet tillskott. För att vi fortsatt ska kunna bygga vidare på tilliten och gemenskapen både inom föreningen med även kopplat till invånarna i Majorna/Linné önskar vi ekonomiskt stöd till en del aktiviteter. För föreningens medlemmar önskar vi bjuda in intresserade av trygghetsvandring till gemensam kickoff för år 2020. Vi planerar även att genomföra HLR-utbildningar samt stadsdelsvandringar i Majorna/Linné. Vi önskar även att kunna bjuda in intresserade föräldrar i stadsdelen till dialogträff med kommunpolis och självförsvarskurs för stadsdelens unga tjejer.

Andra åtgärder som önskas genomföra är att fortsätta arbeta med närvaron och på så sätt förhoppningsvis skapa en trygghet, gemenskap och tillit. Men för det behövs det göras inköp som underlättar vandringarna. Så som ytterligare powerbanks för laddning av mobiler och inköp av material från Nattvandring.nu.

Trygghetsvandrarna Majorna Linné önskar ta del av 50 000kr från medborgarbudgeten.

50 000 kr

Trampolin

2019-10-01  •  Maggan  •  Förslag

Ge en del av pengarna till trampolin vid slottskogsvallen som förlorade så mycket i branden. Att hjälpas åt skapar gemenskap likväl som att idrotta tillsammans.

100 000 sek

100 000 kr